Copyright Max-Planck Institut für Eisenforschung GmbH

Publications of Markus A. Hartmann

Journal Article (1)

1.
Journal Article
Holec, D.; Zhou, L.; Riedl, H.; Koller, C. M.; Mayrhofer, P. H.; Friák, M.; Šob, M.; Körmann, F.; Neugebauer, J.; Mušić, D. et al.; Hartmann, M. A.; Fischer, F. D.: Atomistic Modeling-Based Design of Novel Materials. Advanced Engineering Materials 19 (4), 1600688 (2017)
Go to Editor View