© Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH

Publications of Alexa Schmitz

Journal Article (2)

1.
Journal Article
Schmitz, A.; Meyer, H. E.; Meischein, M.; Garzón-Manjón, A.; Schmolke, L.; Giesen, B.; Schlüsener, C.; Simon, P.; Grin, J. N.; Fischer, R. A. et al.; Scheu, C.; Ludwig, A.; Janiak, C.: Synthesis of plasmonic Fe/Al nanoparticles in ionic liquids. RSC Advances 10 (22), pp. 12891 - 12899 (2020)
2.
Journal Article
Schmolke, L.; Lerch, S.; Bülow, M.; Siebels, M.; Schmitz, A.; Thomas, J.; Dehm, G.; Held, C.; Strassner, T.; Janiak, C.: Aggregation control of Ru and Ir nanoparticles by tunable aryl alkyl imidazolium ionic liquids. Nanoscale 11 (9), pp. 4073 - 4082 (2019)
Go to Editor View