Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Kalb, J.; Dorman, J. A.; Folger, A.; Gerigk, M.; Knittel, V.; Plüisch, S. C.; Trepka, B.; Lehr, D.; Chua, E.; Goodge, B. H. et al.; Wittemann, A.; Scheu, C.; Polarz, S.; Schmidt-Mende, L.: Influence of substrates and rutile seed layers on the assembly of hydrothermally grown rutile TiO2 nanorod arrays. Journal of Crystal Growth 494, S. 26 - 35 (2018)
Zur Redakteursansicht