Publikationen von Matthias Handloser

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Betzler, S. B.; Podjaski, F.; Beetz, M.; Handloser, K.; Wisnet, A.; Handloser, M.; Hartschuh, A.; Lotsch, B. V.; Scheu, C.: Titanium Doping and Its Effect on the Morphology of Three-Dimensional Hierarchical Nb3O7(OH) Nanostructures for Enhanced Light-Induced Water Splitting. Chemistry of Materials 28 (21), S. 7666 - 7672 (2016)
2.
Zeitschriftenartikel
Wisnet, A.; Bader, K.; Betzler, S. B.; Handloser, M.; Ehrenreich, P.; Pfadler, T.; Weickert, J.; Hartschuh, A.; Schmidt-Mende, L.; Scheu, C. et al.; Dorman, J. A.: Defeating Loss Mechanisms in 1D TiO2-Based Hybrid Solar Cells. Advanced Functional Materials 25 (17), S. 2601 - 2608 (2015)
Zur Redakteursansicht