Publikationen von Christina Sengstock

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Abuayyash, A.; Ziegler, N.; Meyer, H. E.; Meischein, M.; Sengstock, C.; Moellenhoff, J.; Rurainsky, C.; Heggen, M.; Garzón-Manjón, A.; Scheu, C. et al.; Tschulik, K.; Ludwig, A.; Köller, M.: Enhanced antibacterial performance of ultrathin silver/platinum nanopatches by a sacrificial anode mechanism. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 24, 102126 (2020)
Zur Redakteursansicht