Team

Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (1)

  1. 1.
    Zeitschriftenartikel
    Schuh, B.; Völker, B.; Todt, J.; Kormout, K. S.; Schell, N.; Hohenwarter, A.: Influence of annealing on microstructure and mechanical properties of a nanocrystalline CrCoNi medium-entropy alloy. Materials 11 (5), 662 (2018)
 
loading content
Zur Redakteursansicht